ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2558 [23 มิ.ย. 2560]