ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้อำนวยการกองช่างปฏิบัติราชการแทน [21 เม.ย. 2558]