ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ปฏิบัติราชการแทน [21 เม.ย. 2559]