แผ่นพับประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการใช้ถังรองรับขยะมูลฝอยและการชำระค่าธรรมเนียมค่าขยะ [7 ม.ค. 2558]