Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Jun - 2010
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข่าวกิจกรรม :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :: ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี :: ข่าวย้อนหลัง :: ข่าว อปพร.
 
 
  แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติต่อตามภาระกิจของหน่วยงานทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)   [ 1 ก.ค. 2563]

...อ่านต่อ>>
  คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 11 ธ.ค. 2561]

...อ่านต่อ>>
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 11 ธ.ค. 2561]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ก.ย. 2562]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ 7 มิ.ย. 2562]

...อ่านต่อ>>
  ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 18 มิ.ย. 2561]

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

...อ่านต่อ>>
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 18 มิ.ย. 2562]

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

...อ่านต่อ>>
  เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 12 มิ.ย. 2562]

เปิดรับลงทะเบียน

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท/เดือน จนครบอายุ 6 ปีบริบูรณ์

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562  ณ องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาลใกล้บ้าน ในวันและเวลาราชการ

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ [ 5 พ.ค. 2561]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยหลัก 3R [ 10 เม.ย. 2561]

...อ่านต่อ>>
  ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ๓KMProtect3_pdf [ 4 เม.ย. 2561]

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ๓KMProtect3_pdf

...อ่านต่อ>>
  ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ๒KMProtect2_pdf [ 4 เม.ย. 2561]

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ๒KMProtect2_pdf

...อ่านต่อ>>
  ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ๑KMProtect1_pdf [ 4 เม.ย. 2561]

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ๑KMProtect1_pdf

...อ่านต่อ>>
  งานสารบรรณ [ 6 มี.ค. 2561]

...อ่านต่อ>>
  คู่มือการปฏิบัติงาน อปท [ 6 มี.ค. 2561]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |