Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Aug - 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข่าวกิจกรรม :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :: ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี :: ข่าวย้อนหลัง :: ข่าว อปพร.
 
 
  ประกาศการให้บริการพักเที่ยงและนอกเวลาราชการ [ 21 ม.ค. 2560]

...อ่านต่อ>>
  KMสำหรับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ประจำปี 2560 [ 11 ต.ค. 2559]

...อ่านต่อ>>
  มุมความรู้สำหรับเพื่อนพนักงาน [ 11 ต.ค. 2560]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 28 ก.ย. 2560]

...อ่านต่อ>>
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ครึ่งปีแรก [ 10 เม.ย. 2560]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 16 ส.ค. 2560]

...อ่านต่อ>>
  รายงานการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 18 ก.ค. 2559]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2558 [ 23 มิ.ย. 2560]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2558

...อ่านต่อ>>
  แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี 2560 - 2564 [ 31 มี.ค. 2560]

แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี  2560 - 2564

...อ่านต่อ>>
  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบ 2560 [ 31 มี.ค. 2560]

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบ 2560

...อ่านต่อ>>
  อบต.ไทยาวาส นำโดยนายประสาท รับพรพระจัดกิจกรรมให้ประชาชนตำบลไทยาวาสได้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวังในวันที่ (22 มีนาคม 2560) [ 22 มี.ค. 2560]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศปรับลดขั้นตอนการให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ และประปาหมู่บ้าน [ 10 ต.ค. 2560]

 ปรับลดขั้นตอนในการให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ และประปาหมู่บ้าน

...อ่านต่อ>>
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 31 ต.ค. 2559]

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

...อ่านต่อ>>
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 31 ต.ค. 2559]

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส   ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า...อ่านต่อ>>

  รณรงค์การคัดแยกขยะอย่างเหมาะสม [ 2 มี.ค. 2559]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |