Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Apr - 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข่าวกิจกรรม :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :: ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี :: ข่าวย้อนหลัง :: ข่าว อปพร.
 
 
  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบ 2560 [ 31 มี.ค. 2560]

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบ 2560

...อ่านต่อ>>
  อบต.ไทยาวาส นำโดยนายประสาท รับพรพระจัดกิจกรรมให้ประชาชนตำบลไทยาวาสได้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวังในวันที่ (22 มีนาคม 2560) [ 22 มี.ค. 2560]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศปรับลดขั้นตอนการให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ และประปาหมู่บ้าน [ 10 ต.ค. 2560]

 ปรับลดขั้นตอนในการให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ และประปาหมู่บ้าน

...อ่านต่อ>>
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 31 ต.ค. 2559]

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

...อ่านต่อ>>
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 31 ต.ค. 2559]

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส   ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า...อ่านต่อ>>

  รณรงค์การคัดแยกขยะอย่างเหมาะสม [ 2 มี.ค. 2559]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้อำนวยการกองช่างปฏิบัติราชการแทน [ 21 เม.ย. 2558]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ปฏิบัติราชการแทน [ 21 เม.ย. 2559]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอถังจัดเก็บขยะมูลฝอย [ 5 ม.ค. 2558]

...อ่านต่อ>>
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการใช้ถังรองรับขยะมูลฝอยและการชำระค่าธรรมเนียมค่าขยะ [ 7 ม.ค. 2558]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศปรับลดขั้นตอนการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 7 ต.ค. 2557]

...อ่านต่อ>>
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2558 - 2562 [ 6 ม.ค. 2558]

อบต.ไทยาวาส ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2558-2562

...อ่านต่อ>>
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) [ 2 มิ.ย. 2558]

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 - 2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส  และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสให้ความเห็นชอบ

...อ่านต่อ>>
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 30 มิ.ย. 2558]

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 - 2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส  และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสให้ความเห็นชอบในการประชุมส...อ่านต่อ>>

  ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน [ 20 ก.ค. 2558]

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนให้ประชาชนทราบ  โดยเปิดเผย  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส กรณีมีความประสงค์ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับคู่มือสำหรับประชาชนดังกล่าว  ผู้สนใจสามารถเข้าตรวจดูรายละเอียด&nbs...อ่านต่อ>>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |