Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Apr - 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข่าวกิจกรรม :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :: ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี :: ข่าวย้อนหลัง :: ข่าว อปพร.
 
 
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 [ 30 เม.ย. 2561]

...อ่านต่อ>>
  เรื่องแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในด้านการบริหารงาน [ 11 ก.ค. 2561]

เรื่องแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในด้านการบริหารงาน

...อ่านต่อ>>
  ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลไทยาวาส [ 7 มิ.ย. 2560]

ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลไทยาวาส

...อ่านต่อ>>
  การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 [ 6 มี.ค. 2561]

การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

...อ่านต่อ>>
  ผังแสดงการติดต่อเรื่องราวร้องทุกข์ [ 23 ธ.ค. 2559]

ผังแสดงการติดต่อเรื่องราวร้องทุกข์

...อ่านต่อ>>
  มุมแลกเปลี่ยนคุณธรรม จริยธรรม [ 29 ส.ค. 2560]

 ความกตัญญููต่อพ่อแม่

...อ่านต่อ>>
  ประกาศการให้บริการพักเที่ยงและนอกเวลาราชการ [ 21 ม.ค. 2560]

...อ่านต่อ>>
  KMสำหรับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ประจำปี 2560 [ 11 ต.ค. 2559]

...อ่านต่อ>>
  มุมความรู้สำหรับเพื่อนพนักงาน [ 11 ต.ค. 2560]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 28 ก.ย. 2560]

...อ่านต่อ>>
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ครึ่งปีแรก [ 10 เม.ย. 2560]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 16 ส.ค. 2560]

...อ่านต่อ>>
  รายงานการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 18 ก.ค. 2559]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2558 [ 23 มิ.ย. 2560]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2558

...อ่านต่อ>>
  แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี 2560 - 2564 [ 31 มี.ค. 2560]

แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี  2560 - 2564

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |