หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 ตุลาคม 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) พร้อมรางระบายน้ำ(คสล.) ซอยคลองสวนหมาก 6 หมู่ที่ 3 บ้านคลองสวนหมาก ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยวิธีคัดเลือก12 ตุลาคม 2564
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ตุลาคม 2564
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองสวนหมาก 3/1 หมู่ที่ 36 ตุลาคม 2564
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาท่อเมนประปา พร้อมขยายเขตประปาหมู่ที่ 1-4 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยวิธีคัดเลือก28 กันยายน 2564