หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน ๑ กช ๑๗๐๔ นครปฐม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง22 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง21 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง21 มิถุนายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทนมยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี. (โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง18 มิถุนายน 2564
ซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อันเป็นสาธารณภัยเกี่ยวกับโรคระบาดโดยเร่งด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง9 มิถุนายน 2564