ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 95
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและระงับโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2564
ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุ (ชุดตรวจ Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์พักคอย (Community Isolation) ระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์พักคอย (Community Isolation) ระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๑๕๒๓ นครปฐม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและระงับโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะทาง) จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 สิงหาคม 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองรางพิกุล หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก4 สิงหาคม 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภท ยูเอชที รสจืด ขนาด บรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี. ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ม่านกันแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 2564