Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dec - 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 
ประวัติความเป็นมา :: ตราสัญลักษณ์ :: สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ :: การเมืองการปกครอง
หมู่บ้านและประชากร :: สภาพเศรษฐกิจและสังคม :: สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ
 
สาธารณสุข
โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน   -   แห่ง
สถานีอนามัย จำนวน   1  แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน จำนวน   -   แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน   -   แห่ง
 
การบริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม 
          การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้าน – ตำบล – อำเภอ  มีถนนลาดยาง ถนน คสล. ถนนหินคลุก   ถนนลูกรังเชื่อมโยงติดต่อถึงกันทั่วทั้ง อบต.  สามารถเดินทางได้โดยสะดวก
 
การโทรคมนาคม
          ตู้ชุมสายโทรศัพท์พื้นฐาน                จำนวน    2   แห่ง
 
การไฟฟ้า
          ;ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  แต่การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะยังให้บริการไม่ครอบคลุมทั่วถึงทั้งตำบล
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
คลองธรรมชาติ  จำนวน  1  สาย
คลองชลประทาน , คลองส่งน้ำ  จำนวน  8  สาย
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
          - บ่อบาดาล จำนวน 13 แห่ง
 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
          องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส  มีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและทำการเกษตร  ทำนา  ทำสวน
 
มวลชนจัดตั้ง
ลูกเสือชาวบ้าน    จำนวน  1 รุ่น 85 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน  - รุ่น - คน
อปพร. จำนวน  1 รุ่น 40 คน
กลุ่มสตรี จำนวน  1 กลุ่ม 60 คน
กลุ่มออมทรัพย์     จำนวน  1 กลุ่ม 14 คน