Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Oct - 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 
ประวัติความเป็นมา :: ตราสัญลักษณ์ :: สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ :: การเมืองการปกครอง
หมู่บ้านและประชากร :: สภาพเศรษฐกิจและสังคม :: สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ
 
 
          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรทำนา ทำสวนส้มโอ  ปลูกพืชผักสวนครัว และเนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก  ทำให้ประชากรบางส่วนได้ประกอบอาชีพรับจ้างตามสถานประกอบการต่าง ๆ
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
- โรงงานอุตสาหกรรม 5 แห่ง
- ร้านอาหาร 3 แห่ง