Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Aug - 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
 
ประวัติความเป็นมา :: ตราสัญลักษณ์ :: สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ :: การเมืองการปกครอง
หมู่บ้านและประชากร :: สภาพเศรษฐกิจและสังคม :: สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ
 
 
          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรทำนา ทำสวนส้มโอ  ปลูกพืชผักสวนครัว และเนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก  ทำให้ประชากรบางส่วนได้ประกอบอาชีพรับจ้างตามสถานประกอบการต่าง ๆ
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
- โรงงานอุตสาหกรรม 5 แห่ง
- ร้านอาหาร 3 แห่ง