ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 53
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง คันหมายเลขทะเบียน ๑ กช ๑๗๐๔ นครปฐม จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2564
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิถุนายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิถุนายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทนมยูเอชที รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี. (โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อันเป็นสาธารณภัยเกี่ยวกับโรคระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อันเป็นสาธารณภัยเกี่ยวกับโรคระบาดโดยเร่งด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มิถุนายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนาม และสถานที่กักกันตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มิถุนายน 2564
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อันเป็นสาธารณภัยเกี่ยวกับโรคระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2564