ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 131
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อบาดาลแท้งค์บ้านยายไหม หมู่ที่ ๔ เลขทะเบียนบ่อบาดาลที่ ๒๕๖-๕๐-๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 เมษายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมแท้งค์ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ เลขทะเบียนบ่อบาดาลที่ ๒๕๖-๖๑-๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 เมษายน 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมแท้งค์บ้านนางสุกัญญา หมู่ที่ ๑ เลขทะเบียนบ่อบาดาลที่ ๒๕๖-๖๐-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 เมษายน 2565
ซื้อสารเช็ดถู ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 เมษายน 2565
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง( รถบรรทุกขยะ )22 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มีนาคม 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองสวนหมาก 3 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มีนาคม 2565