ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 209
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาเต็นท์สำหรับหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มีนาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำตรายาง ตราประทับ บนบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กุมภาพันธ์ 2566
เช่าServer (รายปี) ของ www.thaiyawas.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมแท้งค์ตาถวิล (บ่อที่ ๒) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล่องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เครื่องพิมพ์ Xerox หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ ถ 056-008 สายท่ามอญ-คลองสวนหมาก ม.3 บ้านคลองสวนหมาก ตำบลไทยาวาส กว้าง 4.50 ม.ยาว 582.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,619.00 ต.ร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 ม.องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 พฤศจิกายน 2565