ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 193
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (รองโซ่ แบบมือสาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ ไดโว่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2565
จ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กันยายน 2565
โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล24 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการราย นางจำนงค์ เกิดด่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนไทยาวาส ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านท่ามอญ ตำบลไทยาวาส ต่อจากจุดเดิมถึงทางหลวงแผ่นดิน ๓๔๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การปรับสภาพแวดล้อมบ้านของผู้สูงอายุราย นางธนภรณ์ สระพังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการราย นางจำนงค์ เกิดด่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหลวง-คลองขวางตั้งแต่สามแยกศาลาประชาคม ม.2 ถึงสามแยกบ้านนางสุภาพร อินทร์ไพบูลย์ ม.4 ต.ไทยาวาส เชื่อมต่อ ม.3 ต.งิ้วราย(สาย นฐ.ถ 056-007)ต.ไทยาวาส กว้าง 6 ม. ยาว 2,062 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,372 ตร.ม.ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 กันยายน 2565